tel/fax 58 573-17-40
biuro@capital.gda.pl
Regulamin wypożyczalni - Capital Sp. z o.o.

dot

Regulamin wypożyczalni:Ściągnij plik PDF


Regulamin wypożyczalni


§ 1.

Rusztowanie określone w § 1. będzie wykorzystywane przez Dzierżawcę zgodnie ze sztuką budowlaną a odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia i braki ponosi Dzierżawca zgodnie z cennikiem CAPITAL. Liczenie materiału odbywać się będzie na magazynie CAPITAL.


§ 2.

Wynagrodzenie za dzierżawę rozliczane będzie na koniec każdego miesiąca natomiast montaże, demontaże oraz transport fakturowany będzie każdorazowo po wystawieniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

 • Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie w oparciu o oczekiwania Klienta. Istnieje możliwość negocjacji cen.

  Sprzęty wynajmowane w dwojaki sposób:

  • z usługą montażu/demontażu
  • bez usługi montażu/demontażu (w tym przypadku Najemca zapewnia obsługę rusztowań ).


  Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczali:


  Sprzęt wynajmowany jest w oparciu o rozliczenie miesięczne – prezentowane w ofertach i na stronie ceny najmu są stawkami dobowymi.

  Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, transport sprzętu na budowę .

  Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

  • Osoby prawne:
   • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON
   • Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu
   • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w wypadku działalności gospodarczej
  • Osoby fizyczne:
   • Dowód osobisty

  CAPITAL może pobrać kaucję jako zabezpieczenie sprzętu. Kaucja jest wpłacana na rachunek bankowy lub do kasy i jest warunkiem wydania sprzętu. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie.


Copyright by Capital 2010 - Rusztowania i szalunki